Статут

І. Загальні положення


1.1.Васильківський навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальносвітня школа І-ІІІ ступенів №8» Васильківської міської ради Київської області - загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів гуманітарного та інформаційно-технологічного профілю, створений у результаті зміни назви Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8


1.2. Місце знаходження гімназії: 08606 Київська обл., м. Васильків, військове містечко 11.

1.3. Васильківський навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальносвітня школа І-ІІІ ступенів №8 »Васильківської міської ради Київської області (далі - гімназія) є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником гімназії є Васильківська міська рада.

1.5. Головною метою діяльності гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, художньо-естетичного розвитку учнів, залучення їх до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. Пріоритетна увага надається навчальному змісту і методикам, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити,користуватися комп`ютером, здатність до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, уміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

1.6. Головними завданнями гімназії є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісного рівня повної загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов`язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру, а також для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

1.7. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010р., іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- виконання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У гімназії визначена українська мова навчання з дотриманням вимог статті 20 Закону України «Про заходи державної мовної політики», запроваджено поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за рішенням ради гімназії, які визначаються на конкретний навчальний рік відповідно до запитів учнів та батьків.

1.11. Гімназія має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану з урахуванням профілізації навчання;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади;

- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати додаткові освітні послуги у встановленому законодавством порядку;

- здійснювати конкурсний прийом учнів у межах чинних нормативних документів;

- запрошувати (спільно із засновником) на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

- встановлювати форму для гімназистів;

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні посібники, створювати творчі колективи щодо їх розробки та
впровадження;

- здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;

- здійснювати редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством.

1.12. У гімназії створюються та функціонують: предметні методичні об`єднання (предметні кафедри), творчі групи вчителів, соціально-психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються спеціалістами Васильківської міської дитячої поліклініки.

1.14. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу


2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою гімназії.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою гімназії й затверджується відділом освіти і науки Васильківської міської ради.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, форми, методи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів та виконання інших статутних завдань.

2.4. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання.

2.5. Прийом учнів до гімназії проводиться на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України .

До гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу та успішно пройшли конкурсний відбір. Зарахування здійснюється наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії (не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року), заяви батьків (осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти, копії свідоцтва про народження (наказ Міністерства освіти і науки України №389 від 18.06.2003 року), особову справу (крім учнів 1-го класу, постанова Кабінету Міністрів України №778).

За гімназією територія обслуговування не закріплюється.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

2.6. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання низький рівень навчальних досягнень, за рішенням педагогічної ради та згідно з відповідним наказом директора можуть відраховуватись із гімназії і бути переведені до відповідного класу інших навчальних закладів, що забезпечують отримання повної загальної середньої освіти.

Навчально-виховний процес у гімназії може здійснюватися за різними формами (уроки, лекції, лабораторно-практичні, семінарські заняття, диспути тощо) і поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються гімназією щорічно в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Навчальна практика для учнів може проходити протягом навчального року згідно з чинними документами Міністерства освіти і науки України.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення гімназії для роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю в гімназії запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Режим роботи гімназії визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідними органами управління освітою (постанова Кабінету Міністрів України №778).

Тривалість уроків становить: 1 клас – 35 хвилин; 2-4 класи – 40 хвилин; 5-11 класи – 45 хвилин.


Тривалість перерв встановлюється радою гімназії відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором гімназії.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається наказом директора гімназії за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, передбаченого навчальними планами, та на підставі нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Тижневий режим роботи гімназії затверджується в розкладі навчальних занять.

Навчання в гімназії організовується в одну (першу) зміну.

Крім різних форм обов`язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається Інструкцією про переведення учнів (вихованців) навчальних закладів до наступного класу, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762


2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року №1547.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні гімназії - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За досягнення вагомих результатів у навчальній та позанавчальній роботі для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист, Похвальна грамота, подяка, премія (в межах коштів, передбачених на ці цілі) тощо.

Учням, які досягли значних успіхів у навчанні, рішенням ради гімназії може бути призначена стипендія за рахунок власних надходжень або за рахунок додаткових джерел фінансування.

III. Учасники навчально-виховного процесу


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є:

- учні;

- керівники (директор та його заступники) закладу;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Права й обов`язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою гімназії;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права дітей або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- на вільне вираження думок і переконань.

3.4. Учні зобов`язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- сприяти зростанню іміджу гімназії.

3.5. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров`я який дозволяє виконувати професійні обов`язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров`я учнів; участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- об`єднання в професійні спілки та членство в інших об`єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов`язані:

- забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов`язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров`я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу гімназії;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора гімназії, відділу освіти і науки Васильківської міської ради;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У гімназії обов`язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п`ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов`язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором гімназії згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов`язки регулюються трудовим законодавством, даним статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

3.11. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до гімназії.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора гімназії й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов`язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

На кожного з батьків (осіб, які їх замінюють) покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

Гімназія надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов`язків.

У разі невиконання батьками своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством України, гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських (опікунських) прав.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

- керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов`язані:

- дотримуватися статуту гімназії, виконувати накази та розпорядження директора гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління гімназією


4.1. Управління гімназією здійснюється його засновником - Васильківською міською радою - через відділ освіти і науки

Директор гімназії та його заступники призначаються і звільняються з посади відділомосвіти Васильківської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників гімназії - зборами трудового колективу;

учнів гімназії - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Кількість делегатів визначається таким чином: по 1 учню від кожного класу, по 1 члену класних батьківських комітетів і така ж кількість педагогічних працівників.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради гімназії, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада гімназії.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об`єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та вдосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;

- розширення колегіальних форм управління гімназією;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім`єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в гімназії;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв`язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів гімназії, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада гімназії діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту гімназії, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (або осіб, які їх замінюють) та громадськості.

У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

4.3.5. Очолює раду гімназії голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов`язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада гімназії:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту гімназії;

- затверджує режим роботи гімназії;

- сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради гімназії пропозиції щодо поліпшення організації позанавчальної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради гімназії та управління освіти і науки Васильківської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позанавчальної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов`язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов`язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При гімназії за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у гімназії;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов`язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню та подальшому навчанню випускників гімназії;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- усебічне зміцнення зв`язків між родинами учнів та гімназією;

- залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, гімназійну газету тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора гімназії, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;

- залучати додаткові джерела фінансування гімназії;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор гімназії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позанавчальній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов`язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку гімназійним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки працівників гімназії;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором гімназії і затверджується відділом освіти і науки Васильківської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор гімназії.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення педагогічного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи гімназії;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників гімназії.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.12. Учнівська рада (парламент) (далі - учнівська рада) є виборним органом учнівського самоврядування гімназії.

Учнівська рада діє на підставі діючого законодавства, статуту гімназії, Положення про учнівську раду.

4.12.1. Метою діяльності учнівської ради є реалізація прав учнів на участь в управлінні гімназією.

4.12.2.Завданнями діяльності учнівської ради є:

- представлення інтересів учнів в процесі управління гімназією;

- підтримка та розвиток ініціатив учнів у житті гімназії;

- захист прав та інтересів учнів.

4.12.3. Учнівська рада має право:

- проводити на території гімназії збори, у тому числі закриті, та інші заходи;

- розміщувати на території гімназії інформацію у визначених для цього місцях (на стенді учнівської ради) та в засобах інформації гімназії (газета, радіо, телебачення), створювати власні друковані органи;

- направляти в адміністрацію гімназії письмові та усні запити, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та отримувати на них офіційні відповіді.

- знайомитись з нормативними документами гімназії, їх проектами і вносити до них свої пропозиції. Отримувати від адміністрації інформацію з питань життєдіяльності гімназії;

- представляти інтереси учнів в адміністрації гімназії, на педагогічних радах, зборах, конференціях, присвячених вирішенню питань життєдіяльності гімназії;

- проводити зустрічі з директором гімназії та іншими представниками адміністрації не рідше одного разу на місяць;

- проводити серед учнів опитування та референдуми;

- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій між учнями, вчителями і батьками;

- встановлювати ділові стосунки та організовувати спільну діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів;

- представляти інтереси учнів гімназії в загальноміських органах учнівського самоврядування (міській раді учнівських депутатів), брати участь у формуванні складу делегації гімназії на міські, обласні заходи;

- здійснювати інші повноваження згідно з законодавством України, Положенням про учнівську раду, статутом гімназії.

4.12.4. Учнівська рада формується на виборній основі терміном на один рік; самостійно визначає свою структуру.

Безпосереднє керівництво гімназією здійснює її директор. Директором гімназії може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН (постанова Кабінету Міністрів України №778, п. 92).e>

V. Матеріально-технічна база


5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі гімназії.

5.2. Майно гімназії перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Василькова й закріплюється на праві оперативного управління. Органом управління майна навчального закладу є засновник – Васильківська міська рада. Будь-які дії щодо майна гімназії (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь-яких правочинів щодо майна гімназії (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов`язки, гімназія здійснює відповідно до рішень засновника.

5.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивних, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп`ютерних кабінетів, мультимедійного класу, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність


6.1. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису гімназії є кошти міського бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти, благодійні внески юридичних та фізичних осіб (постанова Кабінету Міністрів України №778, п.105).

6.3. У гімназії створюється фонд загального обов`язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов`язкового навчання зберігаються на рахунку гімназії в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором гімназії.

Облік і використання коштів фонду загального обов`язкового навчання здійснюються гімназією згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради гімназії, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов`язкового навчання здійснює Васильківська міська рада та відділ освіти.

6.4. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов коллективу.


6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована гімназія.6.6. Звітність про діяльність гімназії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво


7.1. Гімназія відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв`язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

7.2. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв`язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоціації та навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

Участь учнів у міжнародних програмах, проектах здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VIII. Контроль за діяльністю гімназії


8.1. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів та відділ освіти Васильківської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов`язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов`язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Васильківською міською радою відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація гімназії


9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає Васильківська міська рада.

Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Васильківською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє Васильківській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов`язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Секретар Васильківської міської ради О.П. Перінська

Кiлькiсть переглядiв: 907

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.