Правила

конкурсного прийому учнів
до 1 (5) класуВасильківського НВК

«Гімназія – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №8»

Васильківської міської ради

Київської області

(підстава Наказ Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.2003 р.)

2018 рік

1. Загальні положення

1.1. Прийом дітей (учнів) до гімназії здійснюється на умовах конкурсного відбору відповідно до «Інструкції про організацію та діяльність гімназії», затвердженої наказом Міністерства освіти України №217 від 20.07.1995 р., «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл», затвердженої наказом Міністерства освіти України №389 від 19.06.2003 р., «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №660 (660-93-п) від 19.08.1993 р. і на підставі Статуту Васильківського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8» Васильківської міської ради Київської областіта з метою задоволення потреб дитини в загальній базовій освіті з урахуванням її індивідуальних особливостей і природних обдарувань.

1.2. Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією гімназії, виносяться на обговорення педагогічної ради, схвалюються нею та затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь учні, незалежно від їх місця проживання.

1.4. До 1(5)-го класу гімназія приймає випускників початкової школи

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6. Усі вступники користуються однаковими правами.

2. Організація конкурсу

2.1. Враховуючи, що для навчання в гімназії необхідно мати певний обсяг знань та особистих якостей, прийом до гімназії здійснюється за результатами конкурсного відбору. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Умови і терміни проведення конкурсу розміщуються в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома батьків в обов’язковому порядку через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться з 01.06. по 30.06. за наявності вільних місць допускається конкурсний прийом з 15.08. по 25.08. за умов, як і в основний термін.

2.3. Для проведення конкурсних випробувань щорічно до 01.04. в Васильківському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8» створюється конкурсна комісія, затверджена наказом директора гімназії.

2.4. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють) на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня, копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка, 2 фотокартки дитини (розміром 2 х 3 ), один учнівський зошит у лінійку та один учнівський зошит у клітинку (у файлі). Прийом заяв: квітень- травень.

2.5. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учня з обраного профілю та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.6. Конкурсні випробування проводяться лише після закінчення навчального року у червні. Дати конкурсних випробувань визначаються директором гімназії. До участі в конкурсних випробуваннях допускаються всі бажаючі.

2.7. Додатковий конкурсний прийом може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.8. Зарахування проводиться за результатами конкурсних випробувань не пізніше 30 червня поточного року.

2.9. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі відповідно до профілю навчання.

3. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення конкурсних випробувань у Васильківському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8» створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії. Головою конкурсної комісії є директор гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.

3.2. Для кожної дисципліни створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій.

3.3. Адміністрація гімназії самостійно визначає види та форми проведення конкурсних випробувань.

Філологічний напрям Природничо-математичний напрям
профіль іноземної філології профіль математичний
1.Українська мова (письмово) 2. Іноземна мова (письмово) 3.Співбесіда з психологом 1. Українська мова (письмово) 2. Математика (письмово) 3.Співбесіда з психологом

3.4. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів відповідного класу, розробляються адміністрацією гімназії та керівниками методичних об'єднань, затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради і зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, який відкривається в день проведення конкурсного відбору в присутності членів предметної комісії та учнів.

3.5. Не допускається застосовувати ті ж самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.6. Для проведення письмової роботи учням видається папір зі штампом гімназії, причому передбачається, що першу сторінку буде відділено від письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у директора гімназії протягом року.

3.7. Співбесіда, як один з видів конкурсного випробування з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.

3.8. Конкурсні випробування в гімназії розпочинаються о 10.00. Тривалість написання вступниками письмових робіт становить академічну годину (45 хвилин).

3.9. Не пізніше, як за два тижні до проведення конкурсу, оголошується перелік тем, за якими буде проводиться конкурс.

3.10. Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколу відповідної предметної комісії і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх учасників не пізніше, ніж через три дні після проведення цих випробувань. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення. Протоколи предметних та конкурсних комісій зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

3.11. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до гімназії.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, а також учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У протокол учневі виставляється максимальна кількість балів.

3.13. Учні початкових класів, нагороджені Похвальним листом звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14. Учні, які на першому іспиті одержали оцінку «незадовільно», до наступного іспиту не допускаються.

3.15. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни яких визначає директор гімназії.

3.16. Учнів, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які успішно пройшли конкурсні випробування, зараховуються до гімназії наказом директора гімназії на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Зарахування до гімназії проводиться до 30 червня, а в разі додаткового конкурсного прийому, не пізніше, як за тиждень до початку навчального року.

4.3. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії, затверджується наказом за погодженням з відділом освіти Васильківської міської ради. Головою апеляційної комісії є директор гімназії. Забороняється проведення додаткових конкурсів під час розгляду апеляцій.

4.6. Діти, які не з’явилися на навчання без поважних причин протягом десяти днів після початку навчального року, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в інших загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до спеціалізованої школи, зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 № 547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003, № 389 та даних правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти Васильківської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 1295

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.